Novinky

Školní ples

04.05.2015 10:59

Dne 10.4.2015 se v Domě dětí a mládeže Ježkovka v Heřmanově Městci konal první školní ples pro naše žáky.

Žáci měli možnost naučit se některým společenským tancům, jako např. mazurce nebo valčíku, dále se seznámili se základními tanečními prvky country tance i salsy.

Během programu probíhaly i nejrůznější soutěže jako židličkovaná nebo limbo (podlézání tyče) a na konci proběhlo i slosování lístků do tomboly.

Všichni si akci náramně užili a moc jim to slušelo. Velké poděkování patří všem zúčastněným žákům a celému pedagogickému sboru.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Václava Hanzlíková

 

EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKA STAVBY A ŘÍZENÍ ROBOTŮ

29.04.2015 12:25

Ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 byla na naší škole zahájena experimentální výuka stavby a řízení robotů.Cílem je prozkoumat možnosti využití robotických stavebnic při edukaci žáků praktické školy. Zjistit vliv jejich využítí na zvýšení motivace žáků pro výuku, posílení vztahu žáků k technickým oborům a zlepšení jejich jemné motoriky. Žáci budou při této výuce systematicky vedeni ke spolupráci a vzájemné pomoci, pečlivosti a důslednosti při plnění zadaných úkolů. Bude tedy ověřován pozitivní dopad tohoto způsobu výuky pro zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky, posílení autority učitele a zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky. Očekává se, že robotické stavebnice také rozšíří obzor žáků v oblasti techniky a technických řešení v praxi což by žákům mělo pomoci při volbě budoucího povolání.
Experiment probíhá v I. třídě, se žáky 2., 3. a 4. ročníku praktické školy pod metodickým vedením doc. Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D. zástupce vedoucího Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně, se speciálním pedagogem a třídní učitelkou Mgr. Evou Dvořákovou, Mgr. Václavou Hanzlíkovou a asistentkou Kateřinou Lebduškovou.
Experimentální edukace je podrobně dokumentována. Její první část bude ukončena v květnu 2015 a následně vyhodnocena.

                                                                       Mgr. Eva Dvořáková

 

 

 

 

 

Pokyny pro rodiče a návštěvníky v oblasti bezpečnosti školy

01.04.2015 11:58

Vážení rodiče,

 

v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení  - Minimální standard bezpečnosti Č. j.:  MSMT- 1981/2015 – 1 jsme vyhodnotili rizika přístupu cizích osob do naší školy.

 

Vstup žáků, rodičů a cizích osob:

 

  • Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny.
  • Za uzavírání budovy odpovídá školník a stanovené dohledy.
  • Za opětovné uzavření budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u kterého návštěva proběhla.
  • Rodiče a ostatní návštěvníci při vstupu do budovy budou muset vždy zazvonit a počkat, až pověření zaměstnanci školy vchod otevřou.
  • Všechny další návštěvy rodičů ve škole jsou možné kdykoli po domluvě s vyučujícími.
  • Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.
  • Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře při odchodu zavírat!
  • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
  • Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 

 

Vážení rodiče,

          chtěla bych vás požádat, abyste přispěli k bezpečnosti svých dětí tím, že budete na svoje děti čekat ve vymezeném prostoru v chodbě u šaten žáků. Proto prosím do budovy vstupujte pouze v nejnutnějším případě.

 

 

Mgr. Nina Pilná, ředitelka školy

Naše škola v novém

14.10.2013 15:47

V době prázdnin, kdy utichnou všechny školy, školní budovy odpočívají a střádají sílu na nový školní rok, byla naše škola plná pracovního ruchu. V červenci proběhla na budově školy výměna oken. Ve třídách je teď více světla a méně hluku zvenčí.

V srpnu dostala budova školy nový kabátek-fasádu. Původní barvy zůstaly zachovány. Vynikly římsy a ozdobné prvky a okna září z nové fasády.

V září, když už škola ožila dětskými hlasy a nastala pravidelná výuka, dokončovala stavební firma pokrývku a izolaci střechy nad přístavbou. 

I z této strany nám bude tepleji.

Při příchodu do školy uvítají děti, zaměstnance i návštěvníky nové moderní dvoukřídlové dveře.

Všechny úpravy na naší škole finančně zabezpečil Městský úřad Heřmanův Městec.

   

   

Vítejte v novém školním roce!!!

01.09.2010 07:45

1.9.2010 Zahájili jsme nový školní rok 2010/2011.

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>