Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Informace k provozu školy od 1. září 2021

28.08.2021 14:09
Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 1. září 2021 se opět sejdeme po prázdninách. Přestože nás čekají mimořádná opatření, věříme, že se nadcházející školní rok přiblíží běžnému provozu škol, jak jsme na něj byli zvyklí. První den školního roku se budou žáci testovat rychlými antigenními testy, a to...

Zahájení školního roku 2020/2021

30.08.2020 00:40
  Vážení rodiče, milí žáci, školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7.35 hodin. V odkazu www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari naleznete podrobná pravidla PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19, která zpracovalo MŠMT ve spolupráci s...
Podmínky pro přijetí žáka (pro přestup žáka z jiné školy)
 

Žáci s lehkým mentálním postižením nebo středním mentálním postižením, se souběžným postižením více vad a s autismem.

Zákonný zástupce vyplní žádost a předá doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

 

Změny k 1.9.2016

V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, došlo k úpravě podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost se vzdělávat od 1. 9. 2016 v běžné základní škole.

Informace se týká žáků neuvedených v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004. Pokud by rodiče nebo zákonní zástupci chtěli, aby se jejich dítě vzdělávalo na běžné základní škole, musí se k jejich žádosti vyjádřit školské poradenské zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení přesně popíše za jakých podmínek lze uvažovat o zařazení žáka do běžné školy.

Od 1. 9. 2016 se žáci naší školy v 1. až 5. ročníku budou vzdělávat podle upraveného rámcového vzdělávacího programu základní školy.       

1. 9. 2016 vstupuje do života školáků i jejich rodičů řada změn. Přináší je novela školského zákona č.82/2015 Sb., zvláště pak Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Uvedené novely přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, ale hodnotí jen potřebu úpravy podmínek vzdělávání. Tyto úpravy se realizují prostřednictvím podpůrných opatření – v oblasti metod a forem výuky, možných úprav hodnocení žáka, personální podporou asistentem pedagoga, využíváním speciálních učebnic apod.

 Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů a mohou být poskytována široké škále žáků, těm, kteří mají jen menší a dočasné potíže, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým. První stupeň podpůrných opatření pouze minimálně upravuje podmínky vzdělávání žáka. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření stanovuje školské poradenské zařízení. Všechna opatření jsou konzultována s rodiči, zákonnými zástupci žáka (informovaný souhlas). Vyhláška 27/2016 Sb., ve své příloze přesně stanovuje pravidla, termíny, finanční náročnost jednotlivých stupňů podpory.

Další změna vyplývá z Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program po základní vzdělávání. Zrušuje přílohu RVP, podle které se vzdělávaly děti s lehkým mentálním postižením. Tolik legislativa.

Co se změní v životě škol?

Základní škola praktická a základní škola speciální se v reakci na činorodost zákonodárců přejmenuje (během několika málo let již počtvrté) na Speciální základní školu Heřmanův Městec. Žáci 1. až 5. ročníku se budou vzdělávat podle upraveného vzdělávacího programu pro základní školu. Jejich speciální vzdělávací potřeby budou zohledněny v individuálním vzdělávacím plánu. Žáci 6. až 9. ročníku dokončí své vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu.

Školská poradenská zařízení, dotační programy a legislativa jsou směrovány k inkluzivnímu, společnému vzdělávání. Tedy všichni pod jednou střechou. Výše uvedené změny se promítnou i do organizace vzdělávání běžných základních škol.

Děkujeme zřizovateli – Městu Heřmanův Městec - za podporu a uhájení existence naší školy.

Mgr. Nina Pilná, ředitelka