Historie školy

Emanuel Malý
Emanuel Malý


Josef Dubec
Josef Dubec

Z KRONIKY ŠKOLY

Založení pomocné třídy

Na obecných školách v Heřmanově Městci bylo po léta každé třídě vždy několik žáků, kteří jevili naprostý nedostatek duševních schopností, zůstávali v duševním vývoji pozadu za ostatními žáky a často třídy opakovali, takže vycházeli ze 4. nebo 5.třídy obecné školy. Proto bylo navrženo v učitelské konferenci dne 5. dubna 1943, aby byla zřízena při obecné škole chlapecké jedna pomocná třída. Návrh byl schválen a Újezdní školní rada podala Okresnímu úřadu_ Školské úřadovně návrh na jmenování "Odborné komise pro vřadění dětí do pomocné školy." Navrženi byli:

1. předseda: Emanuel Malý, ředitel chlapeckých škol v Heřmanově Městci

2. školní lékař: Mudr. Jiří Kotěšovec, obvodní lékař v Heřmanově Městci

3. učitel pomocné školy: Jan Doležal, ředitel pomocné školy v Chrudimi

4.učitel obecné školy v místě: Josef Dubec, zast. učitel hlavní šk. chlapecké v Heřmanově Městci

5. zást. Okresní péče o ml: Ludvík Tempera, ředitel Obč. záložny a předseda Okresní péče o mládež v Chrudimi

6. Přemysl Žák, ředitel dívčích škol v Heřmanově Městci

Školská úřadovna jmenovala tyto členy a zaslala jim dekrety. Začátkem června vyzval předseda odborné komise všechny třídní učitele obecné školy chlapecké i dívčí, aby do 10. června předložili vyplněné a podepsané " Návrhy na přijetí žáků do pomocné školy, aby k nim přiložili opis poslední školní zprávy, písemné a grafické projevy žáků.

Do stanovení lhůty bylo odborné komisi předloženo celkem 29 návrhů. Z chlapecké školy bylo navrženo 26 žáků - 22 chlapců a 4 dívky z koedukační 1. třídy. Z dívčí školy nebyl navržen nikdo. Dvojtřídní obecná škola v Kostelci u H. M. navrhla 2 chlapce a 1 dívku. Z navržených žáků chodilo do školy: 1. školní rok 7, 2. šk. r. 3, 3. šk. r. 4, 4. šk. r. 5, 5. šk. r. 4, 6. šk. r. 4, 7. šk. r. 3 žáci. V době od 11. června do 30. června 1943 byla s těmito žáky provedena zkouška inteligence podle stupnice Termanovy a doplněna poznámkami o chování zkoušených žáků a zápisem tělesných nedostatcích, vadách čidel a řeči. Zkoušku se žáky provedl zastupující učitel hlavní školy chlapecké Josef Dubec.

Koncem června svolal předseda odborné komise schůzi do chlapecké školy na 1. červenec, ½ 3. hod. odpolední. Všem členům komise i rodičům navržených žáků bylo zasláno pozváněna datované potvrzení. Schůze byla zahájena za přítomnosti všech členů komise. Osobně se dostavili rodiče 17 dětí. Rodiče 11 žáků se nedostavili, ale podepsali již předem prohlášení, že souhlasí se zařazením svého dítěte do pomocné třídy. Otec jednoho žáka z Nákle - odmítl přijetí předvolání před komisi a do schůze se také nedostavil. Před projednáváním návrhů promluvil zástupce pomocné školy, p. Jan Doležal z Chrudimě, k rodičům žáků o pomocné škole a zdůraznil její význam pro děti, které neobecné škole neprospívají i pro žáky normální. Některým rodičům byla půjčena informační knížka Dr Fr. Štampacha: " Jája a Mája". Potom bylo jednáno o dětech navržených k přijetí do pomocné třídy na základě předložených zpráv, lékařské prohlídky a na základě zkoušky již dříve s každým navrženým žákem provedené. Po přezkoumání návrhů, prohlídce písemných prací a po stručném vyšetření duševního obzoru každého žáka, byli odbornou komisí vřazeni žáci.

Rozhodnutí odborné komise oznámil předseda ihned rodičům žáků. Přítomní rodiče žáků do pomocné třídy vřaděných s rozhodnutím komise souhlasili a podepsali hned před komisí rozhodnutí o vřazení dítěte. Dne 2. července byl oznámen výsledek obecné škole v Kostelci u H. Městce a všem třídním učitelům obecné školy chlapecké. Obecné škole bylo vráceno 14 žáků s doporučením, aby třídu opakovali. Rozhodnutí odborné komise bylo též oznámeno rodičům žáků, kteří nebyli ve schůzi přítomni, s upozorněním na možnost odvolání Landespräsidentu do 16. července 1943. Otec jednoho z dětí opět odmítl podpis písemného rozhodnutí odborné komise o vřadění jeho syna do pomocné třídy. Protože však do stanovené lhůty nikdo z rodičů nepodal odvolání do rozhodnutí odborné komise, bylo do pomocné třídy zapsáno právoplatně 15 žáků. Po stanovené lhůtě - 17. července byl přeložen Újezdní školní radě v Heřm. Městci seznam dětí do pomocné třídy při obecné škole chlapecké. Újezdní školní rada se zavázala převzít věcný náklad na vydržování pomocné třídy a zaslala žádost se všemi přílohami Školské úřadovně.