Školní poradenské pracoviště

Úkolem Školního poradenského pracoviště je poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v následujících oblastech:

  • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů se školní docházkou
  • karierní poradenství - profesní orientace žáků  (Správná volba - Hamet 2)
  • prevence rizikového chování
  • péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  • zajištění spolupráce s dalšími poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP,...)

Výchovná poradkyně 

Mgr. Eva Dvořáková

Konzultační hodiny: každu středu od 12.00 hod. - 13.00 hod. nebo dle domluvy

Školní metodik prevence 

Jana Kicsera, DiS.


Logoped

Mgr. Eva Dvořáková

Pro žáky a veřejnost nabízí služby logopeda pro děti s vadnou výslovností hlásek (dyslalie).

Mgr. Jana Trusinová

člen ŠPP