Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Speciální základní škola Heřmanův Městec

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

Právní subjektivita školy vznikla 1. ledna 2001. 

Předmět činnosti organizace je vymezen  zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Eva Dvořáková.

Organizace:

  • Základní škola
  • Školní družina

4. Kontaktní spojení

Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 46, 538 03 Heřmanův Městec

Tel. spojení: 739 572 097

Email ředitelka: skola@zspmestec.cz    

Oficiální www stránky: www.zspmestec.cz

ID datové schránky: 6immvv3

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Masarykovo nám. 46

538 03 Heřmanův Městec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykovo nám. 46

538 03 Heřmanův Městec

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

Pracovní dny od 8:00 - 14:00 hod.

V měsících červenec a srpen dle předchozí domluvy.

4.4 Telefonní čísla

Speciální základní škola: 739 572 079

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: www.zspmestec.cz

4.6 Adresa podatelny

Masarykovo nám. 46

538 03 Heřmanův Městec

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@zspmestec.cz 

ID datové schránky: 6immvv3

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 6immvv3

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu u České spořitelny: 1144446399, kód banky: 0800 

6. IČO

708 79 095

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád 

Vnitřní řád školní družiny 

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program RVP ZŠS 2011/2012

Školní vzdělávací program RVP ZV 2017

Školní vzdělávací program RVP ZV 2022 

Dodatek k ŠVP RVP ZV 2022 


Školní vzdělávací program školní družiny 

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webových stránkách školy (záložka Dokumenty).

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat 

  • osobně či písemně v kanceláři školy v úředních hodinách
  • poštou
  • datovou schránkou
  • elektronickým podáním na skola@zspmestec.cz 

10. Příjem a podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 

10.2 Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky. 

10.3 Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

11.2 Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejněný na webových stránkách školy (záložka Dokumenty).

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není.

13. Licenční smlouvy

Nebyly zpracovány.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy, na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (záložka Dokumenty).


V Heřmanově Městci 17. února 2022

Zpracovala: Mgr. Eva Dvořáková