Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


Projekt environmentální výchovy "Cesta za poznáním"


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec 

Název projektu: Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021293
Datum zahájení: 1. 9. 2021      Datum ukončení: 31. 8. 2023 
  

Popis a výsledky aktivit

Klub pro žáky ZŠ

  • Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoj klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  • Cílem aktivity Doučování žáků ZŠ je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce

  • Aktivita povede k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Cíle

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce a zelenina do škol s finanční podporou Evropské unie.